درباره گردشگری

درباره گردشگری ، در ایران و جهان سازمانهای گردشگری در کشورها ایجاد شده است که فعالیتهای گردشگری را مدیریت میکنند.

در ادامه می خوانید درباره گردشگری

گردشگری ایران

گردشگری ایران ، مسافرت گردشگران کشور ایران به مکانهای مختلف و دیدنی کشورهای دیگر میباشد.

در ادامه می خوانید گردشگری ایران

رشته گردشگری

رشته گردشگی ، با عنوان مدیریت گردشگری در ایران در دانشگاه های کشور تدریس میشود.

در ادامه می خوانید رشته گردشگری

گردشگری گروهی

گردشگری گروهی ، به نوعی از گردشگری گفته میشود که در آن گروهی از افراد با هدف گردشگری در زمان مشخصی به مکانهای دیدنی مسافرت میکنند.

در ادامه می خوانید گردشگری گروهی

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ، به مجموعه از فعالیتهایی گفته میشود که افرادی برای گذران اوقات فراغت به مکانی به جز مکان زندگی مسافرت میکنند.

در ادامه می خوانید صنعت گردشگری