گردشگری گروهی

گردشگری گروهی ، به نوعی از گردشگری گفته میشود که در آن گروهی از افراد با هدف گردشگری در زمان مشخصی به مکانهای دیدنی مسافرت میکنند.

رشته گردشگری

رشته گردشگی ، با عنوان مدیریت گردشگری در ایران در دانشگاه های کشور تدریس میشود.

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ، به مجموعه از فعالیتهایی گفته میشود که افرادی برای گذران اوقات فراغت به مکانی به جز مکان زندگی مسافرت میکنند.